Usługi Biegłego Rewidenta

Badanie sprawozdań finansowych
Usługi atestacyjne
Due Diligence i inne usługi pokrewne

Badanie sprawozdań finansowych

Czytaj więcej

Badanie sprawozdań finansowych

Przeprowadzamy badania ustawowe rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz badania rocznych sprawozdań finansowych, których obowiązek przeprowadzania wynika z Ustawy o rachunkowości, przepisów innych ustaw lub przepisów prawa Unii Europejskiej, zgodnie z krajowymi standardami badania.

Przeprowadzamy również dobrowolne badania sprawozdań finansowych, które są wykonywane na podstawie decyzji jednostek gospodarczych dla różnych celów, zgodnie ze krajowymi lub innymi niż krajowe standardami badania.

Usługi atestacyjne

Czytaj więcej

Usługi atestacyjne

Wykonujemy usługi atestacyjne zastrzeżone dla Biegłych Rewidentów, określone w KSH oraz innych przepisach, m.in.

  • Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 311-312 KSH) 
  • Opiniowanie wyceny akcji objętych wykupem (art. 4181 KSH) 
  • Badanie przedmiotu wkładów niepieniężnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego (art.449 KSH) 
  • Badanie planu połączenia, podziału i przekształcenia spółek kapitałowych (art. 502-503, 516, 520, 537, 556, 559, 584 KSH) 
  • Badanie planu przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę kapitałową (5841 KSH) 
  • Badanie rachunkowości oraz działalności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (art.223- 226 KSH)

Wykorzystując doświadczenie wykonujemy również różnego rodzaju usługi atestacyjne, niezastrzeżone dla Biegłych Rewidentów.

Due Diligence i inne usługi pokrewne

Czytaj więcej

Due Diligence i inne usługi pokrewne

Jako Biegli Rewidenci mamy szerokie uprawnienia oraz doświadczenie do wykonywania tzw. uzgodnionych procedur czy też usług kompilacji informacji finansowych, których celem jest wykorzystanie wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów do zebrania, sklasyfikowania i podsumowania informacji finansowych dla różnych celów.

Prowadzimy projekty due dilligence, zarówno w zakresie finansowym jak i podatkowym a także inne, uzgodnione procedury weryfikacji, wymagane przez właścicieli i zarządy jednostek a dotyczące prowadzenia ksiąg, sporządzania sprawozdań finansowych, weryfikacji umów, kontroli wewnętrznych, poprawności wykorzystania dofinansowania ze środków UE i innych oczekiwanych dla sprawnej i efektywnej działalności.