Dyrektor finansowy - outsourcing

prognozowanie finansowe nie tylko na potrzeby banków

Czytaj więcej

prognozowanie finansowe nie tylko na potrzeby banków

Podejmowanie decyzji biznesowych obarczone jest z natury dużą dozą niepewności. Przyszłe zdarzenia, zachowania klientów, kursy walut, ceny surowców dają się przewidywać wyłącznie w ograniczonym stopniu. Nie proponujemy żadnego doradztwa w takich sprawach, bo nie potrafimy wróżyć (przewidywać przyszłości). Są jednak kwestie, które można policzyć, albo przynajmniej określić scenariusze zależne od zewnętrznych okoliczności. Decyzje o inwestycjach, formach ich finansowania, formach prowadzenia działalności, skutkach działań restrukturyzacyjnych, fuzjach, polityce zarządzania kapitałem obrotowym (tj. głównie o poziomach zapasów i warunkach udzielanego kredytu kupieckiego) mogą i powinny być oparte na rzetelnych wyliczeniach. Proponujemy naszym klientom sporządzanie takich wyliczeń i ich wariantów oraz ich ewentualnych opracowań (np. do banku).

sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg standardów polskich i MSSF

Czytaj więcej

sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg standardów polskich i MSSF

Niektóre specyficzne procedury zamykania roku obrotowego w celu sprawozdania finansowego mogą sprawiać trudność księgowym, zajmującym się na co dzień ujmowaniem dokumentów w księgach. W takich przypadkach oferujemy wsparcie, zarówno działom księgowości działającym bezpośrednio w przedsiębiorstwie jak i biurom rachunkowym.  Do takich specyficznych procedur należą m.in.:

  • Przekształcanie sprawozdań na inne standardy niż Ustawa o Rachunkowości (np. na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej IFRS).
  • Konsolidacje sprawozdań finansowych – wymogi formalne zakładają, że obowiązkowo konsolidacji podlegają wyłącznie sprawozdania dużych podmiotów. Pozbawia to właścicieli mniejszych grup kapitałowych wglądu w rzeczywiste wyniki i sytuację grupy jako całości. Sporządzenie do prywatnych celów skonsolidowanego sprawozdania, w którym wyeliminowane są transakcje pomiędzy spółkami grupy, jest godne polecenia szczególnie, gdy właściciele nie zarządzają nią osobiście.
  • Rozliczanie księgowe połączeń spółek.
  • Doradztwo w zakresie ujmowania instrumentów finansowych.
  • Kalkulacje leasingu finansowego.
  • Rozliczanie długoterminowych kontraktów (budowlanych, informatycznych)
  • Sporządzanie Cash Flow (lub innych części sprawozdania).

kontroling i budżetowanie

Czytaj więcej

kontroling i budżetowanie

Raporty zarządcze nie tylko mogą, ale powinny wykraczać daleko poza to, co oferują standardowe programy księgowe. Usystematyzowane dane księgowe to podstawa, mogą być one także rozszerzane o informacje uzyskiwane z innych źródeł (programów gospodarki towarowej, produkcji, programów do rozliczania czasu i kosztów pracy np. handlowców). Całość skutkuje precyzyjną i czytelną informacją zarządczą a także daje podstawę do oceny procesów kontroli wewnętrznej i ich ewentualnych zmian.

Wdrażamy u klientów nowoczesne rozwiązania w zakresie budżetowania i rachunkowości zarządczej również wtedy, gdy nie prowadzimy u nich ksiąg, zachowując bezstronność i obiektywizm wynikający z charakteru naszej pozycji w organizacji.  

optymalizacja procesów finansowo-księgowych, badanie kontroli wewnętrznych

Czytaj więcej

optymalizacja procesów finansowo-księgowych, badanie kontroli wewnętrznych

Kontrola wewnętrzna i jej badanie – brzmi nieprzyjaźnie i dotyczy tylko dużych firm? Ależ nie! To, jak zorganizujemy obieg dokumentów i informacji ma kolosalne znacznie dla sprawnego funkcjonowania nawet małej firny. Nie każdą firmę stać na asystentki i sekretarki – oprócz głównych obowiązków, każdy pracownik w MŚP wykonuje samodzielnie dodatkowo sporo zadań tzw. administracyjnych, z których to wynikać może potem mnóstwo problemów. A czasem wystarczy naprawdę niewiele zmian w organizacji pracy (procesów), by na skutek lepszego przepływu informacji poprawić nie tylko działanie (minimalizację błędów) ale i atmosferę w firmie. Wspieramy podmioty dopasowując najlepsze światowe standardy w zakresie kontroli wewnętrznych do wielkości i potrzeb konkretnej firmy.

wdrażanie systemów księgowych/billingowych/wspomagających produkcję

Czytaj więcej

wdrażanie systemów księgowych/billingowych/wspomagających produkcję

Dzisiejsze systemy informatyczne naprawdę są świetne – trzeba je tylko odpowiednio wdrożyć tj. poświęcić nieco uwagi procesom w spółce a następnie odwzorować je w sposób najlepiej odpowiadający specyfice danej jednostki. Wtedy naprawdę stają się narzędziem wspomagającym rozwój biznesu. Pomagamy wdrażać nowe systemy, ale również usprawniać już funkcjonujące. Zwracamy szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy nakładem pracy niezbędnym do wprowadzania danych do systemów a korzyściami płynącymi następnie z analizy tych zgromadzonych i przetworzonych danych.

kalkulacja kosztów produkcji

Czytaj więcej

kalkulacja kosztów produkcji

Każda działalność produkcyjna wymaga szczegółowej analizy kosztów. Często, w małej firmie, prezes ma wszystko w swojej głowie – i to wystarcza, przynajmniej na jakiś czas. Gdy firma się rozrasta i przybywa ludzi oraz zaczynają się krzyżować liczne procesy w firmie warto jest wprowadzić profesjonalną kalkulację kosztów produkcji w sposób systematyczny. Po każdym miesiącu, usystematyzowane dane pozwalają na analizę odchyleń i różnego rodzaju porównania, dzięki którym Zarząd może szybko i odpowiednio reagować na zmiany.

rozliczanie długoterminowych kontraktów (budowlanych, informatycznych)

Czytaj więcej

rozliczanie długoterminowych kontraktów (budowlanych, informatycznych)

Rozliczanie kontraktów długoterminowych najczęściej kojarzy się z sektorem budowlanym. Analogicznego rozliczania wymagają jednak wszystkie kontrakty długoterminowe, w tym, w szczególności, kontrakty na budowę systemów informatycznych. Kontrakty tego typu wymagają odpowiedniego rozliczenia nie dlatego, że ustawa tak stanowi (chociaż oczywiście tak jest), ale również dlatego, że ujmowanie kosztów i przychodów dotyczących tego rodzaju działalności w sposób wynikający wyłącznie z wystawianych faktur istotnie zaburza, o ile wręcz nie uniemożliwia, jakiejkolwiek analizy rentowności projektów. Wdrażamy u klientów miesięczne rozliczanie i analizę kontraktów długoterminowych – dzięki wdrażanym nowoczesnym systemom i technikom informatycznym dane są dostępne tuż po zamknięciu miesiąca a ich pozyskanie/opracowanie nie generuje dodatkowych obciążeń pracą po stronie klienta.

organizacja finansowania zewnętrznego

Czytaj więcej

organizacja finansowania zewnętrznego

W małym zespole trudno jest oddelegować osoby do zajmowania się tematem organizacji finansowania, gdyż przygotowanie niezbędnych dokumentów i danych oraz rozmowy z instytucjami finansującymi zajmują sporo czasu. Prace te wymagają również doświadczenia, o które czasem trudno, bo przecież z bankami nie rozmawia się o kredytach codziennie a zarząd, zajęty bieżącymi sprawami, nie śledzi rynku bankowego na bieżąco. Dysponując doświadczeniem we współpracy z licznymi bankami proponujemy naszym klientom sprawdzone rozwiązania.

zarządzanie płynnością

Czytaj więcej

zarządzanie płynnością

W perspektywie bliskiej

W przypadku, gdy do komunikacji z klientem używany jest system Saldeo, a dokumenty w nim uzupełniane są na bieżąco, możemy przygotowywać zestawienia płatności, oczekiwanych wpływów i przewidywanego salda na rachunku bankowym.

W perspektywie dalszej

Przygotowywane przez nas budżety zawsze składają się przynajmniej z projektowanego rachunku zysków i strat oraz bilansu. Mając te sprawozdania pro forma, aktualizując je okresowo, można dość precyzyjnie wskazać okresy, kiedy przedsiębiorstwo cierpieć będzie na niedobory środków pieniężnych - można zatem tym niedoborom zapobiegać. Najlepiej w tym celu rozszerzyć budżetowanie o rachunek przepływów pieniężnych - Cash Flow. Przedstawienie tego typu dokumentów w banku zwiększa wiarygodność klienta i szanse na korzystnie oprocentowany kredyt.