Mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) od 1 listopada 2019 r.

16 października 2019

Od 1 listopada 2019 r., w związku z nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązujące od 2018 r. przepisy dot. mechanizmu podzielonej płatności zostają rozszerzone o jego obowiązkowe zastosowanie w przypadku, gdy łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

 • obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
 • wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty (sumuje się wszystkie faktury wystawione przez jednego dostawcę w ciągu miesiąca),
 • sprzedawca oraz nabywca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony),
 • co najmniej jedna pozycja z faktury dotyczy towarów lub usług wyszczególnionych w Załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT, zawierającym m.in. następujące pozycje:
  • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
  • odpady, złom, surowce wtórne;
  • elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netbooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde, odbiorniki telewizyjne, aparaty fotograficzne, kamery;
  • akumulatory elektryczne;
  • paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;
  • prawa do emisji gazów cieplarnianych;
  • roboty budowlane;
  • węgiel, brykiety i paliwa stałe;
  • części do samochodów i motocykli.

Wystawca faktury ma obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności. Jeżeli jednak tego nie uczyni to obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności i tak istnieje.

Zmiana dotyczy również sposobu wykorzystania środków zgromadzonych na bankowym rachunku „Split payment”. Od 1 listopada 2019 r. środki te będą mogły zostać wykorzystane nie tylko do zapłaty VAT ale również CIT, PIT, akcyzy, cła oraz składek ZUS.

Mechanizm podzielonej płatności nie ma zastosowania dla faktur pro-forma natomiast ma zastosowanie do faktur zaliczkowych.
Wprowadzone przepisy zastępują dotychczas stosowany mechanizm „odwrotnego obciążenia”.

SANKCJE:

Sankcje będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. i dotyczą zarówno wystawcy faktury bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” jak i odbiory realizującego płatność z pominięciem tej formy.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z naruszeniem zasad dot. mechanizmu podzielonej płatności, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność.

Taka sama sankcja obowiązuje wystawcę faktury w przypadku nieumieszczenia na dokumencie adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.

Sankcji nie stosuje się:

 • w przypadku wystawcy – wtedy, gdy nabywca zapłacił fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności pomimo braku adnotacji,
 • w przypadku nabywcy – wtedy, gdy sprzedawca rozliczy całą kwotę podatku wynikającego z faktury.

Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodu nabywca nie będzie mógł zaliczyć wydatków poniesionych na usługi i towary wymienione w Załączniku nr 15 wtedy, gdy pomimo stosownej adnotacji na fakturze, dokona on płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Sankcje Kodeksu Karnego Skarbowego

Podatnik, który wbrew obowiązkowi dokonuje płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (obecnie 21,6 mln PLN).

W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Biała lista podatników VAT – Sankcje

16 października 2019

Od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać sankcje w przypadku realizacji płatności powyżej 15 tys. PLN na rachunek bankowy inny niż znajdujący się w wykazie tzw. „Białej listy podatników VAT”.

Czytaj więcej

Nowe wymagania dokumentacyjne w zakresie deklaracji VAT i plików JPK obowiązujące od 1 października 2020 r. Kody GTU.

28 września 2020

W związku z wprowadzeniem od 1 października 2020 r. nowych plików JPK-VAT, zastępujących dotychczasowe pliki i deklaracje, pojawiają się czasem wątpliwości dotyczące nowych obowiązków, szczególnie zaś zakresu danych na fakturach. Nie wdając się w ocenę wchodzących w życie zmian ani nie powtarzając niektórych błędnych opinii o nowych obowiązkach, chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych, z […]

Czytaj więcej